ماتريس
بردار  قلم  و كاغذ  و   بنويس
تعريف رياضي ، بخش  ماتريس
آرايه ي      اعداد        حقيقي
آرايه    شده     چو   مستطيلي
ناميده شده  آرايه  به ماتريس
اعداد داخل. درايه ي ماتريس
آن  ارقام   زير درايه    انديس
كه آدرس آن درايه به ماتريس
فرضا"   درايه ي    Aij  انديس
آي(i) آدرس  سطر و j ستونيس
اگر سطر و ستون جايش عوض شه
بدان  ماتريس  ميگن   ترا نهاده
نوشته شده توسط محمد گل نیا در پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۲۲ ساعت 18:11 | لینک ثابت |
تصاعد حسابي تا29 و هندسي 30تا 68
شماره شرح نمونه

1

در تصاعد حسابي

 

2

سه جمله ي متوالي

 

3

مثل a و b و c

a , b , c

4

بي هميشه مساوي

b =

5

بانيمي از a و c

b = (a+c) /۲

6

يا aوcمساوي

(a+c)=

7

با دو پيمانه b

=2b

8

آ و ان منها يك در d مساوي

a+(n-1)d=

9

انم جمله ي تصاعد حسابي

=Tn

10

آ را دان جمله ي اول ان آخر

a=جمله اولn=جمله آخر

11

و اما d قدر نسبت حسابي

d= قدر نسبت حسابي

12

انم جمله را گر گيريم Tn

Tn= جمله ي nام

13

وجمع جمله ها را نيز SN

Sn=جمع جمله ها

14

كروشه باز دو آ با n بي يك d بسته در نيم n

{2a+(n-1)d}*n/2

15

ره ديگر نيم ان در جمع a و T شود Sn

n/2(a+T)=Sn

16

در تصاعد حسابي

 

17

دوجمله معلوم ار بود

 

18

قدر نسبت حسابي خواهي كه معلومت شود

d=?

19

فرض كه آن دوجمله Tm و Tn بود

Tm…………Tn

20

تي ان منهاي تي ام

Tn-Tm/n-m

21

بخش بر n منها m


 

22

در تصاعد حسابي

 

23

اگر كه خواهي يابي

 

24

ان واسطه ي حسابي

nواسه حسابي=?

25

بين جمله ي a تا b

a ………..b

26

بي منها آ بخش بر

 

27

ان بعلاوه ي يك آور

b-a / n+1=d

28

كنون چو d را داري

 

29

ديگر غمي نداري

 

30

در تصاعد هندسي

 

31

سه جمله ي متوالي

 

32

مثل a و b و c

a , b ,c

33

تقسيم a ست بر b

a / b

34

مساوي ي b بر c

= b / c

35

يا بي دو است مساوي

b2 =

36

حاصل ضرب a در c

a * c

39

بي دو يعني b در b

b2 = b * b

40

مساوي ي a در c

=  a * c

41

يا راديكال a در c

 

42

مساوي است با b

= b

43

آ در كيوئي ان منها يك توانش

a * q ( n - 1 )

44

تي ان تصاعد هندسي دانش

= Tn

45

آ و n اول و آخر چو آنجا

a =جمله اول    n =جمله آخر

46

كيو (q) قدر نسبت هندسي اينجا

q =قدرنسبت هندسي

47

آ در يك منها كيو با نماي n

a * (1-qn)

48

به يك منها كيو( q) آيد Sn

/ 1- q =Sn

49

چو كوچكتر زيك گرديد q

 

50

ز تقسيم a بر يك منها q

a / 1- q

51

حد مجموع را گر S بناميم

S = حد مجموع

52

اس n حاصل است اكنون زتقسيم

= Sn

53

در تصاعد هندسي

 

54

دو جمله معلوم ار بود

 

55

قدر نسبت هندسي

 

56

خواهي كه معلومت شود

 

57

فرض كه آن دو جمله

 

58

تي ام (Tm) و (Tn) بود

 

59

(تي ان )Tn بخش به Tmرا به زير راديكال آر

 

60

فرجه ي  راديكال  را   n  منها   m     میگذار

 

61

در تصاعد هندسي

 

62

اگر كه خواهي يابي

 

63

(ان) n واسطه ي هندسي

 

64

بين جمله ي a تا b

a…………b

65

بي (b) بر a زير راديكال

b / a

66

ان (n) با يك فرجه ي راديكال

n+1

67

كنون q را داري

 

68

ديگر غمي ندارينوشته شده توسط محمد گل نیا در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ ساعت 10:20 | لینک ثابت |
طناب دوسر ثابت
را بود اين روابط
لانداي ان به دو در ان دهد ال
بسامد از تقسيم وي بر دو ال
از وي به نو لاندا و
 وي به دو نو ال
ان شكم و نو بسامد وي سرعت وطول ال
لاندا كه طول موج است
مسافت طي شده ي دوره است
دوان منهای یک در لاندا بر چار
طول طناب یک سر بسته دست آر
دوان منهای یک امین وی را هم
روی چار نو بیاری ال فراهم
نوشته شده توسط محمد گل نیا در شنبه ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ ساعت 21:40 | لینک ثابت |
Pn اگر  حاصل ضرب  جمله  ها درتصاعد هندسی
جمله اول در   آخر  بتوان ان زیر  رادیکال  دهد p

 


برچسب‌ها: حاصل ضرب جند جمله هندسی
نوشته شده توسط محمد گل نیا در پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۰۲ ساعت 17:49 | لینک ثابت |
یك  و  يك  انم  را اگر           به  توان   ان  رسانيمثبت     بي     نهايت           ان  را   اگر    كشانيدو مميز  هفت و  اندي          عدد   نپر   را    يابي


هرچه كه ان فزون شود          حاصل هرگزسه نشود

نوشته شده توسط محمد گل نیا در یکشنبه ۱۳۸۸/۰۹/۲۲ ساعت 22:13 | لینک ثابت |

جمع   یک  و  دو  سه  ادامه اش  تا به ان        ز  جمع  یک   با  ان   ضرب   در   نیم   ان

دوان بایک در ان با یک در ان وبر شش آری       جمع  توان  دومی های  یک تا  ان را داری

ان با یک  اندر  ان به دو را به توان دو رسان      جمع توان سومی های یک تا ان حاصلتان

شش  ان  سه  با نه ان دو با ان  منها  یک       در ان به سی و باز هم در ان بعلاوه ی یک

جمع  توان  چهارم  است  ز  یک   تا     ان        کن  امتحان  تا   که  شوی  تو     مطمئن

نوشته شده توسط محمد گل نیا در جمعه ۱۳۸۸/۰۸/۲۹ ساعت 20:24 | لینک ثابت |

سیستمهای شمارش هست بسیار                     نمایانگر   ز   ارقمند    و   آمار

صفر و یک را زسیستم  دو  دوئی دان                    به فرهنگ فرنگی باینری خوان

مبنای      هشت    را   گویند    اکتال                    و مبنای شانزده هگزا دسیمال

بسیستم دو دوئی از راست نگاه  کن                     سه تاسه تا ز ارقامش جدا کن

معادل ده دهی شان را چو فی الحال                     گذاری حاصلش یابی به    اکتال

جدا  گر  چار تا چار   تایش     نمائی                      ز سیستم شانزده ارقام    یابی

به ازای  هر رقم  از  سیستم  هشت                     سه رقم دو دوئی آید به برگشت

کنار       هم      گذاری   و      بیابی                      معادل زکتالی  دو دوئی      یابی

به      ازای   هر   رقم   هگزا دسیمال                     چهار  تا  دو  دوئی  آید به   دنبال

 

نوشته شده توسط محمد گل نیا در سه شنبه ۱۳۸۸/۰۸/۲۶ ساعت 22:12 | لینک ثابت |

 

به زیر رادیکال F بخش به µ  کن            ز  M   بر  L  تو  µ  را  جستجو کن

V ی  موج طناب  آید    بدستت              معلم می شود   راضی ز  دستت

 

F = نیروی کشش طناب یر حسب نیوتن         M = جرم طناب

µ = جرم واحد طول طناب برحسب کیلوگرم بر متر

L = طول طناب                                       V = سرعت 

نوشته شده توسط محمد گل نیا در دوشنبه ۱۳۸۸/۰۸/۱۸ ساعت 19:22 | لینک ثابت |

 

 ضرب اعداد تواندار  با پایه های یکسان             یکی  از  اعداد  پایه  جمع توان   با   توان

 ضرب اعداد تواندار  با   پایه های  ناجور             ضرب پایه های ناجور یکی از نما های جور

تقسیم اعداد تواندار با پایه های یکسان             یکی  از  اعداد  پایه  کسر  توان  از   توان

تقسیم اعداد  تواندار با  پایه های  ناجور             تقسیم پایه های ناجوریکی از نماهای جور

هر   عدد تواندار  باز  بتوان   گر     رسد               آن    عدد   پایه   و    ضرب  توان  در  توان

نوشته شده توسط محمد گل نیا در دوشنبه ۱۳۸۸/۰۸/۱۸ ساعت 19:13 | لینک ثابت |

ژانویه ،فوریه ومارس چون گذرد           نوبت آوریل ومی وژوئن رسد

بعد ژولای است اگوست وسپتامبر           وبعد اکتبر   نوامبر و  دسامبر

نوشته شده توسط محمد گل نیا در چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۲/۲۳ ساعت 9:57 | لینک ثابت |